سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

تیرآهن فایکو
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری فایکوفایکو14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری فایکوفایکو16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری فایکوفایکو18IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 20 IPE شاخه 12 متری فایکوفایکو20IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 IPE شاخه 12 متری فایکوفایکو22IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 IPE شاخه 12 متری فایکوفایکو24IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری فایکوفایکو27IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 12 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن12IPEشاخه 12 متریشاخه4,100,000 تومان
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن14IPEشاخه 12 متریشاخه4,900,000 تومان
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن16IPEشاخه 12 متریشاخه5,800,000 تومان
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن18IPEشاخه 12 متریشاخه6,900,000 تومان
تیرآهن 20 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن20IPEشاخه 12 متریشاخه9,200,000 تومان
تیرآهن 22 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن22IPEشاخه 12 متریشاخه10,200,000 تومان
تیرآهن 24 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن24IPEشاخه 12 متریشاخه11,200,000 تومان
تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن27IPEشاخه 12 متریشاخه13,300,000 تومان
تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن30IPEشاخه 12 متریشاخه16,200,000 تومان
تیرآهن آریان فولاد
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری آریان فولادآریان فولاد14IPEشاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری آریان فولادآریان فولاد16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری آریان فولادآریان فولاد18IPEشاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 IPE شاخه 12 متری آریان فولادآریان فولاد20IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 IPE شاخه 12 متری آریان فولادآریان فولاد22IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 IPE شاخه 12 متری آریان فولادآریان فولاد24IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری آریان فولادآریان فولاد27IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ظفربناب
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری ظفر بنابظفربناب14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری ظفر بنابظفربناب16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری ظفر بنابظفربناب18IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن کرمانشاه
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاهکرمانشاه14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 I7 شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاهکرمانشاه14I7شاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری جهان فولاد غرب کرمانشاهکرمانشاه16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن اهواز
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری اهوازکوثر اهواز14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری اهوازکوثر اهواز16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری اهوازکوثر اهواز18IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ماهان
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری ماهانماهان14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری ماهانماهان16IPEشاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری ماهانماهان18IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن صبح پارسیان
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری صبح پارسیانصبح پارسیان14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ناب تبریز
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری ناب تبریزناب تبریز14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری ناب تبریزناب تبریز16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری ناب تبریزناب تبریز18IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ماهکار اشتهارد
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری ماهکار اشتهاردماهکار اشتهارد14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری ماهکار اشتهاردماهکار اشتهارد16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری ماهکار اشتهاردماهکار اشتهارد18IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن یزد احرامیان
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان18IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 20 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان20IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان22IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان24IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان27IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن البرز غرب
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری البرز غربالبرز غرب14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری البرز غربالبرز غرب16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن اطلس
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری اطلساطلس14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری اطلساطلس16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید