سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت تیرآهن هاش سنگین
عنوانسایزاستانداردحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 10 هاش شاخه 12 متری10سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 12 هاش شاخه 12 متری12سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 هاش شاخه 12 متری14سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 هاش شاخه 12 متری16سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 هاش شاخه 12 متری18سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 20 هاش شاخه 12 متری20سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 هاش شاخه 12 متری22سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 هاش شاخه 12 متری24سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 26 هاش شاخه 12 متری26سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 28 هاش شاخه 12 متری28سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 30 هاش شاخه 12 متری30سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 32 هاش شاخه 12 متری32سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 34 هاش شاخه 12 متری34سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 36 هاش شاخه 12 متری36سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 40 هاش شاخه 12 متری40سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 50 هاش شاخه 12 متری50سنگینشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
قیمت تیرآهن هاش سبک
عنوانسایزاستانداردحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 10 هاش شاخه 12 متری10سبکشاخه 12 متریشاخه28,100 تومان
تیرآهن 12 هاش شاخه 12 متری12سبکشاخه 12 متریشاخه28,100 تومان
تیرآهن 16 هاش شاخه 12 متری16سبکشاخه 12 متریشاخه28,100 تومان
تیرآهن 18 هاش شاخه 12 متری18سبکشاخه 12 متریشاخه28,100 تومان
تیرآهن 20 هاش شاخه 12 متری20سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 هاش شاخه 12 متری22سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 هاش شاخه 12 متری24سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 26 هاش شاخه 12 متری26سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 28 هاش شاخه 12 متری28سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 30 هاش شاخه 12 متری30سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 32 هاش شاخه 12 متری32سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 34 هاش شاخه 12 متری34سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 36 هاش شاخه 12 متری36سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 40 هاش شاخه 12 متری40سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 50 هاش شاخه 12 متری50سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 60 هاش شاخه 12 متری60سبکشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید