سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت تیرآهن یزد احرامیان
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان14IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان16IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان18IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 20 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان20IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان22IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان24IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری یزدیزد احرامیان27IPEشاخه 12 متریشاخهتماس بگیرید