سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

سپری سجاد

 

 

 

 

عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
سپری سایز 3 شاخه 6 متری سجادسجاد3شاخه 6 متری180112000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 4 شاخه 6 متری سجادسجاد4شاخه 6 متری130152000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 5 شاخه 6 متری سجادسجاد5شاخه 6 متری90222000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 6 شاخه 6 متری سجادسجاد6شاخه 6 متری65302000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 7 شاخه 6 متری سجادسجاد7شاخه 6 متری40502000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 8 شاخه 6 متری سجادسجاد8شاخه 6 متری32622000کیلوگرمتماس بگیرید 

 

 

 

 

سپری شکفته مشهد

 

 

عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
سپری سایز 3 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد3شاخه 6 متری180112000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 4 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد4شاخه 6 متری130152000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 5 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد5شاخه 6 متری90222000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 6 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد6شاخه 6 متری65302000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 7 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد7شاخه 6 متری40502000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 8 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد8شاخه 6 متری32622000کیلوگرمتماس بگیرید 

 

 

 

 

سپری کوهپایه

 

 

عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
سپری سایز 3 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه3شاخه 6 متری180112000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 4 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه4شاخه 6 متری130152000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 5 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه5شاخه 6 متری90222000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 6 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه6شاخه 6 متری65302000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 7 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه7شاخه 6 متری40502000کیلوگرمتماس بگیرید 
سپری سایز 8 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه8شاخه 6 متری32622000کیلوگرمتماس بگیرید 

 

 

 

 

سپری نصر آذربایجان

 

 

عنوان

برند

سایز

حالت

تعداد در بسته

وزن شاخه

وزن بسته

واحـد

قیمت

عملیات

سپری سایز 3 شاخه 6 متری نصر آذربایجان

نصر آذربایجان

3

شاخه 6 متری

180

11

2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

 

سپری سایز 4 شاخه 6 متری نصر آذربایجان

نصر آذربایجان

4

شاخه 6 متری

130

15

2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

 

سپری سایز 5 شاخه 6 متری نصر آذربایجان

نصر آذربایجان

5

شاخه 6 متری

90

22

2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

 

سپری سایز 6 شاخه 6 متری نصر آذربایجان

نصر آذربایجان

6

شاخه 6 متری

65

30

2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

 

سپری سایز 7 شاخه 6 متری نصر آذربایجان

نصر آذربایجان

7

شاخه 6 متری

40

50

2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

 

سپری سایز 8 شاخه 6 متری نصر آذربایجان

نصر آذربایجان

8

شاخه 6 متری

32

62

2000

کیلوگرم

تماس بگیرید