سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت صفحه ستون
عنوانبرندضخامت(mm)واحـدقیمتعملیات
صفحه ستون مبارکه ضخامت 6مبارکه6کیلوگرم40,000 تومان
صفحه ستون کاویان ضخامت 6کاویان6کیلوگرم39,000 تومان
صفحه ستون اکسین ضخامت 6اکسین اهواز6کیلوگرم36,000 تومان
صفحه ستون نورد – قطعات ضخامت 6نورد - قطعات6کیلوگرم34,000 تومان
صفحه ستون مبارکه ضخامت 8مبارکه8کیلوگرم40,000 تومان
صفحه ستون کاویان ضخامت 8کاویان8کیلوگرم39,000 تومان
صفحه ستون اکسین ضخامت 8اکسین اهواز8کیلوگرم36,000 تومان
صفحه ستون نورد – قطعات ضخامت 8نورد - قطعات8کیلوگرم34,000 تومان
صفحه ستون مبارکه ضخامت 10مبارکه10کیلوگرم38,000 تومان
صفحه ستون کاویان ضخامت 10کاویان10کیلوگرم37,000 تومان
صفحه ستون اکسین ضخامت 10اکسین اهواز10کیلوگرم36,000 تومان
صفحه ستون نورد – قطعات ضخامت 10نورد - قطعات10کیلوگرم33,000 تومان
صفحه ستون مبارکه ضخامت 12مبارکه12کیلوگرم38,000 تومان
صفحه ستون کاویان ضخامت 12کاویان12کیلوگرم37,000 تومان
صفحه ستون اکسین ضخامت 12اکسین اهواز12کیلوگرم36,000 تومان
صفحه ستون نورد – قطعات ضخامت 12نورد - قطعات12کیلوگرم33,000 تومان
صفحه ستون مبارکه ضخامت 15مبارکه15کیلوگرم38,000 تومان
صفحه ستون کاویان ضخامت 15کاویان15کیلوگرم37,000 تومان
صفحه ستون اکسین ضخامت 15کاویان15کیلوگرم36,000 تومان
صفحه ستون نورد – قطعات ضخامت 15نورد - قطعات15کیلوگرم32,000 تومان
صفحه ستون مبارکه ضخامت 20مبارکه20کیلوگرم38,000 تومان
صفحه ستون کاویان ضخامت 20کاویان20کیلوگرم37,000 تومان
صفحه ستون اکسین ضخامت 20اکسین اهواز20کیلوگرم36,000 تومان
صفحه ستون نورد – قطعات ضخامت 20نورد - قطعات20کیلوگرم32,000 تومان
صفحه ستون مبارکه ضخامت 25مبارکه25کیلوگرم38,000 تومان
صفحه ستون کاویان ضخامت 25کاویان25کیلوگرم37,000 تومان
صفحه ستون اکسین ضخامت 25اکسین اهواز25کیلوگرم36,000 تومان
صفحه ستون نورد – قطعات ضخامت 25نورد - قطعات25کیلوگرم32,000 تومان