سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

کارخانه آذر گستر سدیدقیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید10A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید12A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید14A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید16A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید18A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید20A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید22A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 24 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید24A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 26 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید26A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید28A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید30A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید32A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده A1 شاخه 6 متری آذر گستر سدیدآذر گستر سدید34A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت10A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت12A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت14A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت16A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت18A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت20A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت22A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت25A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت28A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت30A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت32A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت32A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت36A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 38 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت38A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت40A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 42 ساده A1 شاخه 6 متری آیین صنعتآیین صنعت42A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
میلگرد 30 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین30A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 35 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین35A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین40A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 45 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین45A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین50A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 55 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین55A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 60 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین60A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 65 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین65A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 70 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین70A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 80 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین80A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 90 ساده A1 شاخه 6 متری شمس گل آذینشمس گل آذین90A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده A1 شاخه 6 متری فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران12A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده A1 شاخه 6 متری فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران14A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده A1 شاخه 6 متری فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران16A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده A1 شاخه 6 متری فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران18A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده A1 شاخه 6 متری فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران20A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده A1 شاخه 6 متری فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران25A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده A1 شاخه 6 متری فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران28A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده A1 شاخه 6 متری فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران32A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان12A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان14A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان16A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان18A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان20A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان22A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان25A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان28A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان32A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان34A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان36A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده A1 شاخه 6 متری کویر کاشانکویر کاشان40A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده ملایر
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده A1 شاخه 6 متری ملایرملایر10A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده A1 شاخه 6 متری ملایرملایر12A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده A1 شاخه 6 متری ملایرملایر14A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده A1 شاخه 6 متری ملایرملایر16A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده A1 شاخه 6 متری ملایرملایر18A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده A1 شاخه 6 متری ملایرملایر20A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده A1 شاخه 6 متری ملایرملایر22A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده نوین متین
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین10A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین12A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین14A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین16A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین18A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین20A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین22A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین25A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین28A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین30A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین32A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 34 تا 85 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین34 تا 85A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 90 تا 160 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین90 تا 160A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 170 تا 200 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین170 تا 200A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 200 تا 240 ساده A1 شاخه 6 نوین متیننوین متین200 تا 240A1شاخه 6 متریکیلوگرمتماس بگیرید