سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت میلگرد کلاف ساده ابهر
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 3sp ابهرابهر5/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید Rst34 ابهرابهر5/5Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 3sp ابهرابهر6/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید Rst34 ابهرابهر6/5Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 5sp (ساختمانی) ابهرابهر6/55sp (ساختمانی)کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید Rst34 ابهرابهر8Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید Rst34 ابهرابهر10Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده الیگودرز
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 3sp الیگودرزالیگودرز5/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 5sp الیگودرزالیگودرز5/55sp (ساختمانی)کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 1008 الیگودرزالیگودرز5/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 3sp الیگودرزالیگودرز6/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 5sp الیگودرزالیگودرز6/55spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1008 الیگودرزالیگودرز6/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 3sp الیگودرزالیگودرز83spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 3sp الیگودرزالیگودرز103spکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده امیرآباد
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 3sp امیرآبادامیرآباد5/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید Rst34 امیرآبادامیرآباد5/5Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 5sp امیرآبادامیرآباد5/55spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 1008 امیرآبادامیرآباد5/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 3sp امیرآبادامیرآباد6/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید Rst34 امیرآبادامیرآباد6/5Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 5sp امیرآبادامیرآباد6/55spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1008 امیرآبادامیرآباد6/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 3sp امیرآبادامیرآباد83spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 3sp امیرآبادامیرآباد103spکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده ذوب آهن اصفهان
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 1008 ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان5/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1008 ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان6/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 1008 ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان81008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 1008 ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان101008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 12 گرید 1008 ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان121008کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد گلستان
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 1008 فولاد گلستانفولاد گلستان5/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1008 فولاد گلستانفولاد گلستان6/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 1008 فولاد گلستانفولاد گلستان81008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 1008 فولاد گلستانفولاد گلستان101008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 12 گرید 1008 فولاد گلستانفولاد گلستان121008کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده کویر کاشان
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 1008 کویر کاشانکویر کاشان5/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید ساختمانی کویر کاشانکویر کاشان5/5ساختمانیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1008 کویر کاشانکویر کاشان6/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید ساختمانی کویر کاشانکویر کاشان6/5ساختمانیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6 گرید کششی ساختمانی کویر کاشانکویر کاشان6کششی ساختمانیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 7 گرید 1008 کویر کاشانکویر کاشان71008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 3sp کویر کاشانکویر کاشان83spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 1008 کویر کاشانکویر کاشان81008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 3sp کویر کاشانکویر کاشان103spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 1008 کویر کاشانکویر کاشان101008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 12 گرید 1008 کویر کاشانکویر کاشان121008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 14 گرید 1008 کویر کاشانکویر کاشان141008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 15 گرید 1008 کویر کاشانکویر کاشان151008کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده ملایر
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 3sp ملایرملایر5/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 3sp ملایرملایر6/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 5sp ملایرملایر6/55spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1008 ملایرملایر6/51008کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده نطنز
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1006 نطنزنطنز6/51006کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید rst34 نطنزنطنز8Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 1008 نطنزنطنز81008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 1006 نطنزنطنز81006کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 9 گرید 1006 نطنزنطنز91006کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید rst34 نطنزنطنز10Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 1008 نطنزنطنز101008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 1006 نطنزنطنز101006کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 12/5 گرید 1008 نطنزنطنز12/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 9 گرید rst34 نطنزنطنز9Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد یزد احرامیان
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 3sp فولاد یزدفولاد یزد5/53spکیلوگرم24,000 تومان
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید rst34 فولاد یزدفولاد یزد5/5Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 1006 فولاد یزدفولاد یزد5/51006کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 5/5 گرید 1008 فولاد یزدفولاد یزد5/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 3sp فولاد یزدفولاد یزد6/53spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید rst34 فولاد یزدفولاد یزد6/5Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1006 فولاد یزدفولاد یزد6/51006کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1008 فولاد یزدفولاد یزد6/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 3sp فولاد یزدفولاد یزد83spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 1006 فولاد یزدفولاد یزد81006کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 1008 فولاد یزدفولاد یزد81008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 3sp فولاد یزدفولاد یزد103spکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 1006 فولاد یزدفولاد یزد101006کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 10 گرید 1008 فولاد یزدفولاد یزد101008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 12/5 گرید 1008 فولاد یزدفولاد یزد12/51008کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید rst34 گروه ملی صنعتی فولاد ایرانگروه ملی صنعتی فولاد ایران6/5Rst34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 6/5 گرید 1008 گروه ملی صنعتی فولاد ایرانگروه ملی صنعتی فولاد ایران6/51008کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده سایز 8 گرید 1008 گروه ملی صنعتی فولاد ایرانگروه ملی صنعتی فولاد ایران81008کیلوگرمتماس بگیرید