سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

ناودانی البرز غرب
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی آریان فولاد
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد16شاخه 6 متری20842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی اشتهارد
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی الماس یزد
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ذوب آهن اصفهان
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی شکفته مشهد
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری شکفته مشهدشکفته مشهد20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی فایکو
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری فایکوفایکو5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری فایکوفایکو6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری فایکوفایکو6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری فایکوفایکو8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری فایکوفایکو10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری فایکوفایکو10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری فایکوفایکو12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری فایکوفایکو14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری فایکوفایکو16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری فایکوفایکو18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری فایکوفایکو20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی کوهپایه
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ماهان
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری ماهانماهان5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری ماهانماهان6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری ماهانماهان6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری ماهانماهان8شاخه 6 متری51285000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری ماهانماهان10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری ماهانماهان10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری ماهانماهان12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری ماهانماهان14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری ماهانماهان16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری ماهانماهان18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری ماهانماهان20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری ناب تبریزناب تبریز20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی نصر آذربایجان
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان166 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری نصر آذربایجاننصر آذربایجان20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی یاوران
عنوانبرندسایزحالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری یاورانیاوران5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری یاورانیاوران6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری یاورانیاوران6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری یاورانیاوران8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری یاورانیاوران10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری یاورانیاوران10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری یاورانیاوران12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری یاورانیاوران14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری یاورانیاوران16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری یاورانیاوران18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری یاورانیاوران20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید