سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

نبشی آریان فولاد
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد120*12015شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری آریان فولادآریان فولاد140*14015شاخه 6 متری61601000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی نستا
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری نستانستا25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری نستانستا30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری نستانستا30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری نستانستا40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری نستانستا40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری نستانستا40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری نستانستا40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری نستانستا50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری نستانستا50*504شاخه 6 متری70151000تماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری نستانستا50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری نستانستا50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری نستانستا60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری نستانستا60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری نستانستا60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری نستانستا70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری نستانستا70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری نستانستا80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری نستانستا80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری نستانستا90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری نستانستا90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری نستانستا90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری نستاپنستا90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری نستانستا100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری نستانستا100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری نستانستا100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری نستانستا120*12015شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری نستانستا140*14015شاخه 6 متری61601000کیلوگیرمتماس بگیرید
نبشی پارسه
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری پارسهپارسه25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری پارسهپارسه30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری پارسهپارسه30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری پارسهپارسه40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری پارسهپارسه40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری پارسهپارسه40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری پارسهپارسه40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری پارسهپارسه50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری پارسهپارسه50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری پارسهپارسه50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری پارسهپارسه50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری پارسهپارسه60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری پارسهپارسه60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری پارسهپارسه60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری پارسهپارسه70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری پارسهپارسه70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری پارسهپارسه80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری پارسهپارسه80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری پارسهپارسه90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری پارسهپارسه90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری پارسهپارسه90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری پارسهپارسه90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری پارسهپارسه100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری پارسهپارسه100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری پارسهپارسه100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری پارسهپارسه120*12015شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری پارسهپارسه140*14015شاخه 6 متری61601000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی شکفته
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری شکفت1شکفته مشهد50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد120*12015شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری شکفتهشکفته مشهد140*14015شاخه 6 متری61601000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی کوهپایه
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
سپری سایز 3 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه3شاخه 6 متری180112000کیلوگرمتماس بگیرید
سپری سایز 4 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه4شاخه 6 متری130152000کیلوگرمتماس بگیرید
سپری سایز 5 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه5شاخه 6 متری90222000کیلوگرمتماس بگیرید
سپری سایز 6 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه6شاخه 6 متری65302000کیلوگرمتماس بگیرید
سپری سایز 7 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه7شاخه 6 متری40502000کیلوگرمتماس بگیرید
سپری سایز 8 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه8شاخه 6 متری32622000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 25*25 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری کوهپایهکوهپایه60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی جاوید بناب
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب120*12015شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری جاوید بنابجاوید بناب140*14015شاخه 6 متری61601000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی اشتهارد
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد15شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری اشتهارداشتهارد140*14015شاخه 6 متری61601000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی البرز غرب
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ناودانی سایز 5 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب5شاخه 6 متری87232000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب6شاخه 6 متری71202000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 6 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب6شاخه 6 متری71282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 8 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب8شاخه 6 متری51282000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب10شاخه 6 متری42402000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 10 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب10شاخه 6 متری42502000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 12 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب12شاخه 6 متری33602000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 14 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب14شاخه 6 متری27732000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 16 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب16شاخه 6 متری24842000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 18 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب18شاخه 6 متری201002000کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 20 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب20شاخه 6 متری181102000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 25*25 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب30*303شاخه 6 متری1101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری البرز غربالبرز غرب90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی الماس یزد
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد40*404شاخه 6 متری1101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد50*50شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد120*12015شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری الماس یزدالماس یزد140*14015شاخه 6 متری1601000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ذوب آهن اصفهان
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان40*403شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان50*5046 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان120*12015شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان140*14015شاخه 6 متری1601000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی فایکو
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتتعداد در بستهوزن شاخهوزن بستهواحـدقیمتعملیات
نبشی 25*25 شاخه 6 متری فایکوفایکو25*252شاخه 6 متری17061000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری فایکوفایکو30*302شاخه 6 متری14071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 30*30 شاخه 6 متری فایکوفایکو30*303شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری فایکوفایکو40*403شاخه 6 متری12581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری فایکوفایکو40*404شاخه 6 متری11091000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری فایکوفایکو40*404شاخه 6 متری100101000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40 شاخه 6 متری فایکوفایکو40*405شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری فایکوفایکو50*503شاخه 6 متری80121000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری فایکوفایکو50*504شاخه 6 متری70151000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری فایکوفایکو50*505شاخه 6 متری55181000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 50*50 شاخه 6 متری فایکوفایکو50*506شاخه 6 متری40231000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری فایکوفایکو60*603شاخه 6 متری40241000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری فایکوفایکو60*604شاخه 6 متری30331000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 60*60 شاخه 6 متری فایکوفایکو60*605شاخه 6 متری20431000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری فایکوفایکو70*704شاخه 6 متری30381000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 70*70 شاخه 6 متری فایکوفایکو70*705شاخه 6 متری20451000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری فایکوفایکو80*806شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 80*80 شاخه 6 متری فایکوفایکو80*807شاخه 6 متری15721000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری فایکوفایکو90*907شاخه 6 متری20581000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری فایکوفایکو90*908شاخه 6 متری15661000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری فایکوفایکو90*909شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 90*90 شاخه 6 متری فایکوفایکو90*9010شاخه 6 متری10811000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری فایکوفایکو100*1008شاخه 6 متری15741000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری فایکوفایکو100*10010شاخه 6 متری10901000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 100*100 شاخه 6 متری فایکوفایکو100*10012شاخه 6 متری101071000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 120*120 شاخه 6 متری فایکوفایکو120*12015شاخه 6 متری10951000کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 140*140 شاخه 6 متری فایکوفایکو140*14015شاخه 6 متری61601000کیلوگرمتماس بگیرید