سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

ورق اکسین اهواز
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 2mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز12رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.252رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*22برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.252برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز13رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.253رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*23برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.253برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز14رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.254رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*24برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.254برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز15رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.255رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.255برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز16رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.256رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*26برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.256برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز18رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.258رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*28برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.258برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز110رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.2510رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*210برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.2510برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز112رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.2512رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*212برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.2512برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز115رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.2515رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*215برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.2515برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز120رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول اکسین اهوازاکسین اهواز1.2520رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز1*220برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده اکسین اهوازاکسین اهواز2.5*1.2520برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق امیرکبیر کاشان
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 2mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان12رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.252رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*22برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.252برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان13رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.253رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*23برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.253برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان14رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.254رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*24برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.254برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان15رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.255رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.255برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان16رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.256رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*26برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.256برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان18رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.258رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*28برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.258برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان110رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.2510رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*210برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.2510برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان112رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.2512رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*212برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.2512برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان115رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.2515رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*215برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.2515برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان120رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.2520رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*220برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.2520برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق فولاد تاراز
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 2mm رول فولاد تارازفولاد تاراز12رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.252رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*22برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.252برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد تارازفولاد تاراز13رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.253رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*23برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.253برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد تارازفولاد تاراز14رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.254رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*24برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.254برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد تارازفولاد تاراز15رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.255رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.255برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول فولاد تارازفولاد تاراز16رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.256رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*26برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.256برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد تارازفولاد تاراز18رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.258رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*28برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.258برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد تارازفولاد تاراز110رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.2510رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*210برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.2510برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد تارازفولاد تاراز112رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.2512رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*212برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.2512برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد تارازفولاد تاراز115رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.2515رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*215برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.2515برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد تارازفولاد تاراز120رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.2520رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*220برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.2520برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق فولاد غرب آسیا
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 2mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا12رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.252رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*22برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.252برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا13رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.253رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*23برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.253برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا14رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.254رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*24برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.254برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا15رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.255رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.255برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا18رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.258رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*28برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.258برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا110رول10000کیوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.2510رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*210برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.2510برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا112رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.2512رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*212برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.2512برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا115رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.2515رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*215برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.2515برش خورده10000کیلوگزمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا120رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.2520رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*220برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.2520برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق فولاد کاویان
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 2mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان12رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.252رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*22برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.252برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان13رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.253رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*23برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.253برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان14رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.254رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*24برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.254برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان15رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.255رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.255برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان16رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.256رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*26برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1.256برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان18رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.258رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*28برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان110رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.2510رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*210برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.2510برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان112رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.2512رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*212برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.2512برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان115رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.2515رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*215برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.2515برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان120رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد کاویانفولاد کاویان1.2520رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان1*220برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد کاویانفولاد کاویان2.5*1.2520برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق فولاد گیلان
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 2mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان12رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.252رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*22برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.252برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان13رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.253رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*23برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.253برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان14رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.254رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*24برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.254برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان15رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.255رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.255برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان16رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.256رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*26برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.256برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان18رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.258رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*28برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.258برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان110رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.2510رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*210برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.2510برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان112رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.2512رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*212برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.2512برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان115رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.2515رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*215برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.2515برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان120رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد گیلانفولاد گیلان1.2520رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان1*220برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد گیلانفولاد گیلان2.5*1.2520برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق فولاد هفت الماس
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 2mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس12رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.252رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*22برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.25*2.52برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس13رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.253رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*23برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.253برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس14رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.254رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*24برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.254برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس15رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.255رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.255برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس16رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.256رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*26برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.256برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس18رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.258رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*28برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.258برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس110رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.2510رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*210برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.2510برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس112رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.2512رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*212برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.2512برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس115رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.2515رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*215برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.2515برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس120رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.2520رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*220برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.2520برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق مبارکه
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 2mm رول مبارکهمبارکه12رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm رول مبارکهمبارکه1.252رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده مبارکهمبارکه1*22برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.252برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول مبارکهمبارکه13رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm رول مبارکهمبارکه1.253رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده مبارکهمبارکه1*23برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.253برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول مبارکهمبارکه14رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm رول مبارکهمبارکه1.254رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده مبارکهمبارکه1*24برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.254برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول مبارکهمبارکه15رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm رول مبارکهمبارکه1.255رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده مبارکهمبارکه1*25برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.255برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول مبارکهمبارکه16رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm رول مبارکهمبارکه1.256رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده مبارکهمبارکه1*26برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.256برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول مبارکهمبارکه18رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm رول مبارکهمبارکه1.258رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده مبارکهمبارکه1*28برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.258برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول مبارکهمبارکه110رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm رول مبارکهمبارکه1.2510رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده مبارکهمبارکه1*210برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10mm برش خورده مبارکهمبارکه1.25*2.510برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول مبارکهمبارکه112رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm رول مبارکهمبارکه1.2512رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده مبارکهمبارکه1*212برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 12mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.2512برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول مبارکهمبارکه115رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm رول مبارکهمبارکه1.2515رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده مبارکهمبارکه1*215برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.2515برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول مبارکهمبارکه120رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm رول مبارکهمبارکه1.2520رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده مبارکهمبارکه1*220برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 20mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.2520برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید