سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.3mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان10.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.250.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*20.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.25*2.50.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان10.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.250.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*20.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.250.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان10.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.250.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*20.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.250.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان10.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.250.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*20.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.250.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان10.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.250.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*20.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان2.5*1.250.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان10.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.250.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*20.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.25*2.50.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان10.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1.250.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر کاشان1*20.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده امیرکبیر کاشانامیرکبیر خزر2.5*1.250.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد تاراز
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.3mm رول فولاد تارازفولاد تاراز10.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.250.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*20.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.250.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول فولاد تارازفولاد تاراز10.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.250.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*20.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.250.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول فولاد تارازفولاد تاراز10.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.250.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*20.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.250.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول فولاد تارازفولاد تاراز10.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.250.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*20.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.250.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول فولاد تارازفولاد تاراز10.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.250.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*20.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.250.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول فولاد تارازفولاد تاراز10.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.250.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*20.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.250.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول فولاد تارازفولاد تاراز10.910000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول فولاد تارازفولاد تاراز1.250.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز1*20.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده فولاد تارازفولاد تاراز2.5*1.250.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد غرب آسیا
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.3mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا10.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.250.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*20.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.250.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا10.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.250.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*20.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.250.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا10.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.250.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*20.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.250.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا10.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.250.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*20.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.250.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا10.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.250.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*20.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.250.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا10.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.250.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*20.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.250.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا10.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1.250.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا1*20.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیا2.5*1.250.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد هفت الماس
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.3mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس10.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.250.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*20.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.250.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس10.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.250.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*20.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.250.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس10.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.250.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*20.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.250.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس10.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.250.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*20.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.250.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس10.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.250.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*20.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.250.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس10.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.250.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*20.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.250.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس10.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1.250.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس1*20.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده فولاد هفت الماسفولاد هفت الماس2.5*1.250.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه مبارکه
عنوانبرندسایزضخامت(mm)حالتوزن بستهواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.3mm رول مبارکهمبارکه10.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm رول مبارکهمبارکه1.250.3رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده مبارکهمبارکه1*20.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.250.3برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول مبارکهمبارکه10.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm رول مبارکهمبارکه1.250.4رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده مبارکهمبارکه1*20.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.250.4برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول مبارکهمبارکه10.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm رول مبارکهمبارکه1.250.5رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده مبارکهمبارکه1*20.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.250.5برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول مبارکهمبارکه10.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm رول مبارکهمبارکه1.250.6رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده مبارکهمبارکه1*20.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.250.6برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول مبارکهمبارکه10.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm رول مبارکهمبارکه1.250.7رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده مبارکهمبارکه1*20.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.250.7برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول مبارکهمبارکه10.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm رول مبارکهمبارکه1.250.8رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده مبارکهمبارکه1*20.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.250.8برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول مبارکهمبارکه10.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm رول مبارکهمبارکه1.250.9رول10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده مبارکهمبارکه1*20.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9mm برش خورده مبارکهمبارکه2.5*1.250.9برش خورده10000کیلوگرمتماس بگیرید